Om FINSAM Sydöstra Skåne

DSC6348

Finansiell samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommunerna Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad startades upp 2009 då Sydöstra Skånes Samordningsförbund bildades.

Förbundets målsättning för verksamheten syftar till att bygga strukturer för samverkan mellan medlemmarna.

Målsättningen med samverkansprocesserna är även att bygga arenor och mötesplatser för samverkan i ett långsiktigt och hållbart perspektiv med arbetsmetoder och gemensamma rutiner som går att implementera.

En ständig pågående målsättning med förbundets utvecklingsprocess syftar till att förenkla och fördjupa samverkan mellan de samverkande parterna.

Ett ytterligare led i processarbetet är att öka kunskapen om varandra och att öka kunskapen om målgruppen genom att ta tillvara och sprida de kvaliteter som samverkan genererat.

ORGANISATION

Verksamheten i förbundet leds av styrelsen med stöd av förbundsledningen. Beredningsgruppen kartlägger målgrupper och behov av insatser samt bereder ärenden till styrelsen. För att bygga samverkan mellan medlemmarna och för att bygga samverkan kring individen förläggs stor del av arbetet i förbundet till styrgrupper, remissteam, insatsteam, arbetsgrupper och andra mötesarenor.

STYRELSEN
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och den utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Region Skåne och de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie ledamot och en ersättare.

FÖRBUNDSLEDNING
Förbundschefen är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Förbundschefen ansvarar för att styrelsens beslut verkställs och för att uppföljning och utvärdering av verksamheten genomförs samt utarbetar förslag till beslut i styrelsen vad gäller ansökningar om samverkansinsatser. Förbundschefen har också ansvar för utveckling av förbundets verksamhet och även för kommunikation internt och externt.

Styrelsen består av:

Namn
Ledamöter
Thomas Quist, Ordförande
Maria Linde Strömberg, 1:e vice ordförande
Carl Malmqvist, 2:e vice ordförande
Jan Erlandsson
Christer Björkqvist
Christine Ekdahl-Persson
Charlotta Handler-Frithiof
Ersättare
Christer Hovbrand
Berit Olsson
Pia Ingvarsson
Roger Jönsson
Sara Anheden
Carina Lagerstedt
Ulrika Kulin

Medlem

Sjöbo Kommun
Simrishamns Kommun
Region Skåne
Ystad Kommun
Tomelilla Kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Sjöbo Kommun
Simrishamns Kommun
Region Skåne
Ystad Kommun
Tomelilla Kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Beredningsgrupp
Beredningsgruppen består av tjänstemän i ledande och strategiskt inriktade tjänster hos förbundets medlemmar, dvs. de fyra kommunerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och regionen. Beredningsgruppen fungerar som bollplank till förbundschefen och bereder inkomna förslag till ansökningar om samverkansinsatser och andra projekt för beslut i styrelsen. Beredningsgruppen spelar en viktig roll i förbundets utvecklingsarbete rörande samverkan och implementering av samverkansmetoder i de egna organisationerna. Beredningsgruppens uppgift är även att identifiera behov av samverkansinsatser och att utarbeta strategier för utveckling av förbundets verksamheter.

Beredningsgruppen består av:

Namn
Rose-Marie Pettersson, Samverkansansvarig
Carina Lagerstedt, Sektionschef
Maria Hammargren, Verksamhetschef
Mattias Gunnarsson, Chef IFO
Viweca Thoresson, Chef IFO
Camilla Persson, Chef IFO
Per Persson, Chef IFO
Anna Rosén Nilsson, Verksamhetschef

Medlem
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Psykiatrin, Region Skåne
Ystad Kommun
Tomelilla Kommun
Sjöbo Kommun
Simrishamns Kommun
Primärvården, Region Skåne